Ofte stilte spørsmål og svar

Spørsmål om resept

 • Hvem eier resepten?

  Det er pasienten som eier resepten.
  Juristene hos Hdir har bekreftet dette flere ganger, dette er utledet av at blåresepten ikke gir legen rett til stønad. Forskriften gir heller ikke apoteket eller bandagistforretningen rett til stønad, den eneste som får rett til stønad etter denne forskriften er pasienten (medlemmer av trygden).
  At det bare er leger som har rett til å skrive ut resepter er noe annet. Forskriften er en forskrift om rett til stønad, og det er bare den som har en resept med sitt navn på som har rett til stønad, blant annet på betingelse av at legen har fylt ut resepten korrekt.
 • Hvilke rettigheter har pleie og omsorgstjenesten overfor blåresepter, utstedt til meg?

  Hjemmesykepleien (pleie og omsorgstjenesten) har fullmakt til å levere inn resepten til medlemmet (medlem av folketrygden, les bruker/pasient) for å få utlevert de produkter som er nødvendige ift resepten.
 • Hvem bestemmer hvor jeg skal hente reseptvarene mine?

  Eier av blåresepten bestemmer selv hvor man vil ta ut det som er beskrevet på resepten.

  Dette er en selvfølge, så lenge det motsatte ikke er beskrevet så går pasienten hvor han vil.

 • Må jeg ta ut alt som står på resepten?

  Eier av resepten kan hvis den ønsker det dele opp resepten og bare ta ut deler av det forskrevne. Man kan faktisk velge å la være å hente ut noe som helst.

  Hvis man ønsker å ta ut noe av resepten ett sted og noe ett annet så er det eier av reseptens privilegium.

Spørsmål om egenandel/frikort

 • Jeg har fått flere resepter skrevet ut samme dato, blir det en eller flere egenandeler da?

  Alle blåresepter skrevet ut samme dato til samme pasient, er å betrakte som en resept.

  Helsedirektoratet sier :
  Dette er en kutyme/sedvane/akseptert forståelse. Her er det snakk om en tradisjonell forståelse som det har oppstått aksept for, forståelsen er utledet av § 5 og § 7 punkt 2 i blåreseptforskriften.

 • Må jeg betale egenandeler flere ganger på samme resept?

  Egenandelen betales kun en gang (så fremt man ikke når maksimalgrensene), selv om man henter produktene flere steder og flere ganger innenfor samme tre mnd. periode.

  Maksbeløpet gjelder pr. resept punktum, uansett om uttaket skulle bli fordelt på flere leverandører. I denne forbindelsen oppfatter HDIR i prinsippet en reitirert resept som 4 separate resepter (hvis den er reiterert tre ganger.) Siden det ikke kan ekspederes utstyr/ for mer enn tre måneders forbruk på en resept, gir det at maksbeløpet for en resept (tre måneder) gjelder FOR RESEPTEN uavhengig av hvor utstyr/legemidler hentes ut.

 • Når får jeg frikort ?

  Folketrygdloven § 5-3 omtaler utgiftstaket som gir rett til frikort og hvilke egenandeler som hører inn under frikortordningen. Klikk på linken for detaljert informasjon.

  Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 1 er godkjente egenandeler fra apotek/bandasjist, lege, psykolog, sykehus/poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser

 • Må jeg passe på selv at jeg ikke betaler for mye egenandel?

  Frikort egenandelstak 1 er automatisert, og alle behandlere som utløser egenandeler under egenandelstak 1 må rapportere disse inn til Helfo for registrering i Egenandelsregisteret. Når egenandelstaket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort til innbyggeren i posten innen tre uker.

Spørsmål om bestilling

 • Hvordan logger jeg meg inn for å bestille varer på blåresept?

  Logg deg inn i vår reseptmodul ved å bruke BankID eller BankID Mobil. Denne innloggingen gir deg sikker tilgang til dine resepter i tråd med myndighetenes krav til sikkerhet.

  Har du problemer med å få logget deg inn i reseptmodulen kan du kontakt din lokal bandagist som kan hjelpe deg.

 • Hvilke varer kan jeg bestille?

  Du kan bestille alle typer varer som omfattes av din e-resept via våre bandagister .

  Du kan bestille blåresept produkter til deg selv, egne barn under 16 år og de du evt har fullmakt for.

  Sykepleieartikler skrevet ut på papirresepter, kan ikke bestilles via vår nettbandagist. Oppsøk ditt nærmeste Banda butikk for ekspedering.

 • Hvor mye kan jeg bestille?

  På blå resept kan du normalt hente ut sykepleieartikler for inntil tre måneder om gangen. Det finnes unntak fra denne regelen ved f.eks lenger opphold i utlandet.

Andre spørsmål

 • Er det trygt å bestille resept varer på nettet?

  Ja, du logger deg sikkert inn til oversikten over dine resepter via ID-porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Du bekrefter hvem du er med Bank-ID og ditt personlige passord før du får tilgang til reseptene. Alle som behandler din ordre har taushetsplikt.

Copyright © 2023 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.